• Je winkelwagen is momenteel leeg
 • Je winkelwagen is momenteel leeg
 • Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Lijfstyles: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Eerogo B.V., gevestigd aan Apeldoornseweg 5, 6961KV te Eerbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 78363470.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Lijfstyles een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Lijfstyles en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in het kader waarvan Lijfstyles zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door Lijfstyles aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, shapewear begrepen kan zijn.
 7. Webwinkel: www.lijfstyles.com.
 8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lijfstyles in de Webwinkel en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Lijfstyles is vrijblijvend, ook in geval daarin is aangegeven dat deze voor bepaalde tijd geldig is. Lijfstyles kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de bestelling van de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Lijfstyles door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.

ARTIKEL 4. | HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden (herroepingsrecht).
 2. De Consument heeft geen herroepingsrecht bij:
 3. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, zoals onderkleding waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. de levering van Producten ten aanzien waarvan het herroepingsrecht overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 6. De Consument kan de Overeenkomst herroepen door daartoe per e-mail (orders@lijfstyles.com), telefonisch (085-4009797 bereikbaar op werkdagen tussen 18:00 en 19.30 uur) of door gebruikmaking van het door Lijfstyles aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Lijfstyles. Zo spoedig mogelijk nadat Lijfstyles in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te herroepen en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Lijfstyles de herroeping per e-mail bevestigen.
 7. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Consument mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
 8. Indien de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Lijfstyles retourneren.
 9. De Consument is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Lijfstyles is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Consument ontvangen betaling.
 10. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument het herroepingsrecht conform lid 3 heeft ingeroepen.
 11. Indien de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 12. Lijfstyles zal de van de Consument ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Lijfstyles zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het herroepingsrecht wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Lijfstyles niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Lijfstyles aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Lijfstyles spant zich in om de eventueel overeengekomen leveringstermijn na te komen, echter betreft deze nimmer een fatale termijn. Het verzuim van Lijfstyles treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Lijfstyles Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Lijfstyles na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. In geval van verzuim van Lijfstyles als bedoeld in het vorige lid, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het in verband met het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van de Producten door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Lijfstyles verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is Lijfstyles gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan Lijfstyles verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra bezorgkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld per e-mail (orders@lijfstyles.com) mededeling te doen aan Lijfstyles.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van een Product, dienen binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per e-mail (orders@lijfstyles.com) bij Lijfstyles te worden ingediend.
 3. In afwijking van het bepaalde in de vorige leden geldt dat een Consument tot twee maanden na ontdekking van een gebrek van een Product bij Lijfstyles kan klagen.
 4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor Lijfstyles uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
 5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 6. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Lijfstyles worden geretourneerd.
 7. De Wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk bedongen garantie, met dien verstande dat een eventueel door Lijfstyles, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Lijfstyles kunnen doen gelden (conformiteit).
 8. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Lijfstyles dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet in acht nemen van de wasvoorschriften en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Lijfstyles zijn uitgevoerd.
 9. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op eventuele garantie of non-conformiteit indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 10. In geval van een geldig beroep op eventuele garantie of non-conformiteit, maakt de Wederpartij aanspraak op kosteloze vervanging van het betreffende Product. Indien vervanging niet mogelijk is, maakt de Wederpartij aanspraak op een geldelijke vergoeding tot ten hoogste het bedrag dat de Wederpartij voor het betreffende Product aan Lijfstyles heeft betaald.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. Lijfstyles is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Lijfstyles bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en bezorgkosten.
 2. Lijfstyles is gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat Lijfstyles een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs.
 3. Lijfstyles is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Lijfstyles.
 4. Betalingen dienen te geschieden op een van de daartoe door Lijfstyles aangewezen wijzen en op het door Lijfstyles aangegeven moment dan wel binnen de door Lijfstyles vermelde termijn.
 5. Lijfstyles is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Lijfstyles kan worden toegerekend.
 • Lijfstyles is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Lijfstyles is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Lijfstyles in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lijfstyles aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Lijfstyles toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 • Mocht Lijfstyles aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Lijfstyles te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Lijfstyles hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Lijfstyles ter zake vervalt.
 • De aansprakelijkheid van Lijfstyles is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Lijfstyles betrekking heeft.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Lijfstyles een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 • Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (orders@lijfstyles.com) te worden ingediend bij Lijfstyles.
 2. Bij Lijfstyles ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Lijfstyles geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Lijfstyles te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van Lijfstyles rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Lijfstyles hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Wederpartij aan Lijfstyles verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 6. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Lijfstyles of door Lijfstyles aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient Lijfstyles op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks, ten aanzien van niet-consumenten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat Lijfstyles de Wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Lijfstyles staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Wederpartij.
 7. Als de Wederpartij, nadat de Producten door Lijfstyles aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Lijfstyles aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.

Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin o

Shop with style! Find your favorite item at the best price and discover great offers every single day. Meet Byanca.
Quick Shop
You don't have permission to register